01.03.2015

    Inici

Menú

Login
Inicio Imprimeix Correu-e                                                    

Dental Tècnic 2015
                                                          Dental Tècnic 2016   
3 d'octubre 2015 a Barcelona                               30 de setembre a l'1 d'octubre


L'organització es reserva el dret d'alterar, modificar o suspendre el programa del Congrés, si les circumstàncies ho exigeixen.

--------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Atenent la sol·licitud formulada per la Sociedad Española de Periodoncia y Osteointegración (SEPA) us fem conèixer la celebració del congrés que s'esdevindrà a Barcelona del 26 al 28 de febrer de 2015. En els arxius adjunts trobareu tant el programa general, com l'especific de protètics dentals. Amb la inscripció es pot accedir a tot el congrés, excepció feta dels tallers de pagament.

* Programa protètics

* Programa

* Tallers

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* PROCÉS D'ACTUALITZACIÓ DE LLISTES DE PÈRITS JUDICIALS

Recentment s'han efectuat les gestions necessàries per tal que, d'acord amb l'article 341 de la Llei 1/2000, de 7 de gener, d'enjudiciament civil, s'hagi pogut facilitar a la Direcció General de Modernització de l'Administració de Justícia la llista de col·legiats que estarien disposats a realitzar peritatges judicials als diferents partits judicials de Catalunya. La inclusió o no en les llistes esmentades és totalment voluntària per part dels membres de les institucions professionals. Des del moment en què un professional accedeix a aquestes llistes està subjecte a la possibilitat que sigui cridat per un òrgan jurisdiccional de l'àmbit on ha declarat la seva voluntat de treballar. En cas que així sigui, la normativa vigent únicament preveu que el pèrit pugui excursar-se d'acceptar el càrrec si al·lega una causa justa i el jutge o tribunal l'admet.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PROTOCOL D'ACTUACIÓ ENFRONT A CASOS SOSPITOSOS D'ENFERMETAT PER VIRUS ÈBOLA (EVE)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V JORNADES TÈCNIQUES DE PRÒTESI DENTAL ORGANITZADES PEL COLEGIO PROFESIONAL DE PROTÉSICOS DENTALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID. DÍES: 17 I 18 D'ABRILDE 2015

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

La Estadística de Professionals Sanitaris Col·legiats s'elabora en el INE des de 1953. Aquesta investigació té interès tant a nivell nacional com en l'àmbit dels Països de la OCDE i de la UE a través de la seva Oficina d'Estadística (EUROSTAT).

La informació es refereix a metges, farmacèutics, dentistes, veterinaris, psicòlegs, físics, químics, infermers, fisioterapeutes, podòlegs, òptic-optometristes, dentistes nutricionals, logopedes, terapeutes ocupacionals i protètics dentals. Es recull sexe, edat i situació laboral i es publiquen resultats nacionals, per ccaa i provincials.

La recollida de la informació es realitza en el cas de farmacèutics, veterinaris, físics, òptics-optometristes, podòlegs, psicòlegs, químics, logopedes i terapeutes ocupacionals a través dels Consells Generals dels Col·legis Professionals. La relativa a metges, infermers, fisioterapeutes i dentistes és recollida a través dels respectius Col·legis Professionals Provincials/Autonòmics. La informació de protètics dentals i dietistes nutricionals es recull a través d'ambdós.

ESTADÍSTICA DE PROFESSIONALS SANITARIS COL·LEGIATS - 2013

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Recentment alguns col·legiats ens han consultat en relació als comentaris realitzats per alguns representants de cases comercials, que aconsellen realitzar les vostres compres abans de l’increment de l’Iva aplicable als productes sanitaris. 

A través de la nostra assessoria jurídica ens indiquen que és pràcticament segur que els productes sanitaris passin a tributar el 21% però està pendent de publicació al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) perquè entri en vigor, i es desconeix si aquesta publicació s’esdevindrà abans de finals d’any o el proper exercici.

Sembla ser que Fenin està dialogant amb la Dirección General de Tributos per intentar suavitzar l’impacte d’aquesta decisió, malgrat que no confiem que els resultats que es puguin obtenir  puguin significar una modificació al nostre favor. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* (només per professionals col·legiats): podeu trobar informació sobre la sentència de l'11 de juny de 2013, del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sobre el recurs núm. 96/2010, al següent link: http://www.copdec.es/index.php?option=com_content&task=view&id=183&Itemid=169

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* (només per professionals col·legiats): podeu trobar informació sobre el Decret 121/2013 sobre fulls de queixes, reclamacions i denúncies, al següent link: http://www.copdec.es/index.php?option=com_content&task=view&id=332&Itemid=161

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* APROVADA LA MODIFICACIÓ ESTATUTÀRIA DEL COPDEC

Amb data 21 de gener de 2013 el director general de Dret i d'Entitats Jurídiques del Departament de Justícia va declarar l'adequació a la legalitat de la modificació global dels Estatuts del Copdec i va disposar la seva inscripció al registre de col·legis professionals de la Generalitat de Catalunya. Amb data 31 de gener de 2013 va ser publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Cal remarcar que, per imperatiu legal, corresponia adaptar els anteriors estatuts a les modificacions que, relacionades amb la normativa estatal de col·legis professionals, va introduir la coneguda com a "Llei Òmnibus", tot aprofitant per introduir algunes modificacions que fan del redactat final una eina més actual i més àgil. El nou text va ser treballat conscienciosament amb l'assessor jurídic del Copdec, tot sol·licitant la participació activa dels col·legiats, mitjançant la possibilitat de presentar esmenes, a través d'una línia telefònica oberta o sol·licitant una reunió amb qualsevol membre de la Junta de Govern per tal d'aclarir dubtes i/o exposar suggeriments, i aprovat definitivament per assemblea.

Podeu trobar el redactat definitiu íntegre a aquesta web, apartat "Informació general. Estatuts".

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* UNA SENTÈNCIA CONFIRMA QUE CLÍNICA I LABORATORI HAN D'ESTAR UBICATS A INMOBLES DIFERENTS

Amb data 1 de febrer de 2012 el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya desestimava el recurs interposat contra la resolució del Departament de Salut que ordenava el cessament de manera immediata de tota activitat relacionada amb la fabricació i comercialització de pròtesis dentals a mida a un laboratori ubicat a l'interior d'una clínica dental. A la reunió mantinguda el passat 29 de gener de 2013 amb representants del Departament de Salut se'ns informà que el Tribunal Suprem no ha acceptat a tràmit el recurs interposat contra aquesta sentència.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* EL TRIBUNAL SUPREM CONFIRMA LA SANCIÓ IMPOSADA AL ILUSTRE COLEGIO DE ODONTÓLOGOS Y ESTOMATÓLOGOS DE LAS PALMAS, PER PRÀCTIQUES RESTRICTIVES DE LA COMPETÈNCIA.

Sovint diferents col·legiats ens han plantejat peticions per tal que el Copdec estableixi tarifes mínimes d'honoraris professionals. La nostra resposta sempre és la mateixa: des de fa uns anys la conducta de fixació de preus està considerada com a infracció greu de la normativa de la competència, sancionable amb multes d'import molt considerable. Amb la publicació de la coneguda com a llei òmnibus els col·legis professionals no podem establir barems orientatius ni qualsevol altra orientació, recomanació, directriu, norma o regla sobre honoraris professionals.

Prova d'això ha estat la sentència de data 13.12.2013 del Tribunal Suprem que desestima el recurs de cassació interposat pel Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Las Palmas, contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia que desestimava el recurs interposat contra la resolució del Tribunal de Defensa de la Competència de 27.09.2007, que sancionava a l'esmentat col·legi amb una multa de 385.000€, per infracció en matèria de competència consistent, en síntesi, en la fixació d'honoraris mínims als col·legiats.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* RESOLUCIÓ DE LA COMISSIÓ NACIONAL DE LA COMPETÈNCIA DE L'EXPEDIENT CONSEJO COLEGIOS ODONTÓLOGOS Y ESTOMATÓLOGOS DE ESPAÑA

Reproduïm nota de prensa i resolució dictada el passat 9 de gener de 2013 per la Comissió Nacional de la Competència (CNC) a l'expedient incoat al Consejo General de Colegios de Odontólogos y Estomatólogos de España. Els nostres serveis jurídics estan procedint a la valoració pertinent.

Considererm oportú fer constar que, a la revista Dental Prótesis núm. 181, el Consejo General de Colegios de Protésicos Dentales de España publica aquesta resolució destacant en groc, entre d'altres aspectes i de forma totalment interessada, algunes parts que fan relació al conveni signat el 8 de juny de 2007 entre el Consejo General de Colegios de Odontólogos y Estomatólogos de España y el Copdec. Però no adopten idèntica actuació quan queda constància que sol·liciten que se'ns imputi i es traslladi l'assumpte a l'autoritat catalana de competència (fet que no té en compte la CNC), ni tampoc quan, en un altre apartat que tampoc han assenyalat, la CNC afirma que aquest conveni reconeix el dret del pacient a seleccionar el protètic dental o el laboratori de pròtesi dental on vol que es fabriquin els seus productes sanitaris a mida. De la lectura d'aquest conveni es desprèn que si es portés a la pràctica a les relacions entre protètics i dentistes la nostra situació seria més favorable.

- NOTA DE PREMSA COMISSIÓ NACIONAL DE LA COMPETÊNCIA

- RESOLUCIÓ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* SI CREU QUE POT PRECISAR UNA PRÒTESI DENTAL

Com a conseqüència de l'article publicat en el Diari de Tarragona el passat 27 de novembre es va decidir respondre institucionalment amb l'escrit que tot seguit podreu veure. El passat 20 de desembre de 2012 es va publicar en el Diari de Tarragona el text presentat i recolzat en el debat celebrat pel Copdec el passat 15 de setembre de 2012, amb l'objectiu de facilitar a l'usuari d'una pròtesi dental informació d'utilitat per garantir que els seus drets són respectats i assegurar que la seva salut està en bones mans. Val a dir que la decisió de sol·licitar aquesta publicació va ser consensuada a l'assemblea general extraordinària del Copdec celebrada el passat 11 de desembre de 2012. Actualment s'està valorant la seva possible incidència en els lectors del Diari.

PUBLICACIÓ DIARI DE TARRAGONA 27.11.2012

REDACTAT ÍNTEGRE ENVIAT AL DIARI

 

* A la revista setmanal EI TOT Badalona, Montgat i Tiana, del període 1 al 8 de febrer de 2013, s'ha publicat l'article que tot seguit reporduïm.

Article

------------

* Al número 1058 de la revista Badalona 2000 també s'ha publicat l'article:

Article

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Información de contacto

Teléfono
934576499
Fax
934584328 
Dirección postal
Provenza, 337, 3º 1ª  (08037) BARCELONA.

Inscrito en la Dirección General de Derechos y Entidades Jurídicas-Servicio de registro y soporte a las entidades.
Registro de Colegio Profesional: PROTDEN/C20.

Correo electrónico   

Información general: copdec@copdec.es
Administrador de Web: copdec@copdec.es

 

COPDEC, c/ Provença, 337, 3er. 1a. (08037) BARCELONA.
España. Tel. 93 457 64 99 Fax. 93 458 43 28
copdec@copdec.es