28.04.2016

    Inici

Menú

Login
Inici Imprimeix Correu-e

                
   Dental Tècnic 2016
   Dates: 30 de setembre a l'1 d'octubre
   Lloc: Catalonia Barcelona Plaza (fotos sala)
   Bases concurs comunicacions lliures, posters i fotografia
   Bases concurs de comunicacions lliures


L'organització es reserva el dret d'alterar, modificar o suspendre el programa del Congrés, si les circumstàncies ho exigeixen.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NECROLÒGICA

 

JOSE GUASCH BESO

 

protètic dental va morir el passat 29 de març de 2016.

 

Des d’aquestes línies la Junta de Govern del Col·legi Oficial de Protètics Dentals de Catalunya vol fer arribar el nostre més sentit condol als seus familiars i amics.

 

Descansa en pau, company. No t’oblidem.

 

La Junta de Govern.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EL GOVERN APROVA UN DECRET PERQUÈ CATALUNYA TINGUI UNA NORMATIVA PRÒPIA EN LA FABRICACIÓ DE PRODUCTES SANITARIS DENTALS A MIDA

Decret 159/2016, de 2 de febrer, pel qual s'estableixen els requisits tecnicosanitaris per a la fabricació i comercialització de pròtesis dentals i d'altres productes sanitaris dentals a mida

Correcció d'errades al Decret 159/2016, de 2 de febrer, pel qual s'estableixen els requisits tecnicosanitaris per a la fabricació i comercialització de pròtesis dentals i d'altres productes sanitaris dentals a mida (DOGC núm. 7052, de 4.2.2016).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* PROCÉS D'ACTUALITZACIÓ DE LLISTES DE PÈRITS JUDICIALS

Recentment s'han efectuat les gestions necessàries per tal que, d'acord amb l'article 341 de la Llei 1/2000, de 7 de gener, d'enjudiciament civil, s'hagi pogut facilitar a la Subdirecció General de Suport Judicial i Coordinació Tècnica del Departament de justícia la llista de col·legiats que estarien disposats a realitzar peritatges judicials als diferents partits judicials de Catalunya. La inclusió o no en les llistes esmentades és totalment voluntària per part dels membres de les institucions professionals. Des del moment en què un professional accedeix a aquestes llistes està subjecte a la possibilitat que sigui cridat per un òrgan jurisdiccional de l'àmbit on ha declarat la seva voluntat de treballar. En cas que així sigui, la normativa vigent únicament preveu que el pèrit pugui excusar-se d'acceptar el càrrec si al·lega una causa justa i el jutge o tribunal l'admet. En el cas que el perit no accepti el nomenament fet per l'òrgan judicial, sense causa justificada perdrà el torn de la llista. I en el cas de reiteració , podrà ser exclòs de la mateixa.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EL TRIBUNAL SUPREM RATIFICA LA SENTÈNCIA DICTADA A FAVOR DEL NOSTRE COL·LEGI PEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUNYA QUE DECLARAVA NUL EL SEGON PARÀGRAF DE L’ARTICLE 39 DELS ESTATUTS DEL COL·LEGI OFICIAL D’ODONTÒLEGS I ESTOMATÒLEGS DE CATALUNYA

 

A l’any 2010, després d’analitzar els estatuts del Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya (Coec), la Junta de Govern del Copdec vam decidir per unanimitat impugnar parcialment l ‘article 39 dels esmentats estatuts davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), perquè enteníem podia envair part de les nostres competències.  Un cop realitzada tota la tramitació pertinent, i passats més de tres anys, amb data 27 de maig de 2013 el TSJC dictava sentència núm. 368/2013, declarant nul el segon paràgraf de l’article 39.

 

Posteriorment el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya va interposar recurs de cassació contra l’esmentada sentència i el passat 20 de juliol de 2015 la Sala Contenciosa-Administrativa del Tribunal Suprem dictava sentència desestimant l’esmentat recurs. En conseqüència es manté el contingut de la sentència de data 27 de maig de 2013.

 

Segons aquesta sentència  el segon paràgraf de l’article 39 dels esmentats Estatuts, relatiu a la possibilitat dels odontòlegs de tenir instal·lacions per a la fabricació de pròtesis dentals en un local independent a la clínica o consultori dental, és contrari a la normativa i per tant és declarat nul. A la vegada estableix limitacions prou aclaridores respecte a les competències dels dentistes en relació als ajustos de les pròtesis dentals: aquests professionals únicament poden portar a terme els petits ajustos; quan es tracta d’una modificació, reparació o tornar a fabricar la pròtesis, aquesta comesa ha de ser assumida pel protètic dental. Per tant ambdues són sentències totalment satisfactòries per a nosaltres.

 

* Sentència d’11 de juny de 2013 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, del recurs 96/2010.

 

* Sentència de 20 de juliol de 2015 del Tribunal Suprem, del recurs 2633/2013.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Canvis en les retencions a partir del 12 de juliol


A partir del 12 de juliol s'han introduït canvis en els tipus de retenció aplicables durant l'any 2015:

Rendes d'activitats professionals i per impartir cursos: els rendiments satisfets a partir del 12 de juliol de 2015 queden sotmesos a un tipus fix de retenció del 15% (el 7% l'any d'inici d'activitat i els dos següents). Anotació. La retenció aplicable sobre els rendiments satisfets fins a l'11 de juliol de 2015 es manté en el 19% (el 9% en cas d'inici d'activitat).

Lloguers, rendiments del capital mobiliari i altres rendiments fins ara sotmesos a una retenció del 20%: quan l'obligació de retenir neixi a partir del 12 de juliol de 2015, el tipus de retenció es fixa en el 19,5%. Anotació. En cas que l'obligació de retenir hagi nascut abans d'aquesta data, el tipus aplicable segueix sent del 20%.

Administradors: El tipus general de retenció aplicable durant tot l'any 2015 es manté en el 37%. Anotació. En cas d'administradors d'entitats amb un import net de la xifra de negocis inferior a 100.000 euros, el tipus de retenció és del 20% fins a l'11 de juliol de 2015 i del 19,5% a partir d'aquesta data.

Rendes del treball: s'ha establert una nova taula per al càlcul de retencions, que és aplicable per als rendiments que se satisfacin a partir del 12 de juliol de 2015:

Base retenció (Fins a)          Quota                  Resta base (Fins a)            Tipus aplicable

0,00                                           0,00                      12.450,00                              19,50%
12.450,00                                2.427,75               7.750,00                                24,50%
20.200,00                                4.326,50              13.800,00                               30,50%
34.000,00                                8.535,50              26.000,00                              38,00%
60.000,00                               18.415,50             D'ara endavant                     46,00%

En cas de rendes del treball, les empreses podran optar per regularitzar el tipus de retenció aplicable a partir de la primera nòmina que satisfacin a partir del 12 de juliol, o bé a partir de la primera nòmina que satisfacin a partir de l'1 d'agost (en aquest últim cas, durant el mes de juliol hauran d'aplicar els tipus de retenció que venien aplicant fins a juny de 2015).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Declaració microempresa per a la presentació de consulta/queixa/denúncia/reclamació als serveis públics de consum

A petició de l'Agència Catalana del Consum us informem que des de l'1 d'abril de 2015 i d'acord amb l'article 111-1-2 de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya, els drets i obligacions que estableix aquest codi per a les persones consumidores, són també aplicables a les relacions entre les empreses prestadores de serveis bàsics i serveis de tracte continuat i els treballadors autònoms i les microempreses (empreses que ocupen a menys de 10 persones i el seu volum de negoci anual o balanç general no supera els 2 milions d'euros).

En cas que una microempresa desitgi presentar una consulta / queixa / denúncia / reclamació als serveis públics de consum (OMIC, OCICS,. ACC...) cal que hi adjunti el document que us annexem per tal d'acreditar la seva condició.

Declaració microempresa


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

BANC SABADELL ABONA 5.078 EUROS A 154 COL·LEGIATS


Dins del conveni que tenim amb el Banc de Sabadell, hi ha la possibilitat, si els col·legiats ho desitgen, de que se'ls torni un 10% de la quota que ens abonen anualment, fins a un màxim de 100€ per compte, si està domiciliada en un Compte Expansió Pro o Compte Expansió Negocis Pro. Al gener de 2015 Banc Sabadell, com a conseqüència de l'esmentat conveni, ha retornat 5.078 euros a 154 col·legiats per a aquest concepte.

Més informació


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


La Estadística de Professionals Sanitaris Col·legiats s'elabora en el INE des de 1953. Aquesta investigació té interès tant a nivell nacional com en l'àmbit dels Països de la OCDE i de la UE a través de la seva Oficina d'Estadística (EUROSTAT).

La informació es refereix a metges, farmacèutics, dentistes, veterinaris, psicòlegs, físics, químics, infermers, fisioterapeutes, podòlegs, òptic-optometristes, dentistes nutricionals, logopedes, terapeutes ocupacionals i protètics dentals. Es recull sexe, edat i situació laboral i es publiquen resultats nacionals, per ccaa i provincials.

La recollida de la informació es realitza en el cas de farmacèutics, veterinaris, físics, òptics-optometristes, podòlegs, psicòlegs, químics, logopedes i terapeutes ocupacionals a través dels Consells Generals dels Col·legis Professionals. La relativa a metges, infermers, fisioterapeutes i dentistes és recollida a través dels respectius Col·legis Professionals Provincials/Autonòmics. La informació de protètics dentals i dietistes nutricionals es recull a través d'ambdós.

ESTADÍSTICA DE PROFESSIONALS SANITARIS COL·LEGIATS - 2014


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROTOCOL D'ACTUACIÓ ENFRONT A CASOS SOSPITOSOS D'ENFERMETAT PER VIRUS ÈBOLA (EVE)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Recentment alguns col·legiats ens han consultat en relació als comentaris realitzats per alguns representants de cases comercials, que aconsellen realitzar les vostres compres abans de l’increment de l’Iva aplicable als productes sanitaris. 

A través de la nostra assessoria jurídica ens indiquen que és pràcticament segur que els productes sanitaris passin a tributar el 21% però està pendent de publicació al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) perquè entri en vigor, i es desconeix si aquesta publicació s’esdevindrà abans de finals d’any o el proper exercici.

Sembla ser que Fenin està dialogant amb la Dirección General de Tributos per intentar suavitzar l’impacte d’aquesta decisió, malgrat que no confiem que els resultats que es puguin obtenir  puguin significar una modificació al nostre favor. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* (només per professionals col·legiats): podeu trobar informació sobre la sentència de l'11 de juny de 2013, del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sobre el recurs núm. 96/2010, al següent link: http://www.copdec.es/index.php?option=com_content&task=view&id=183&Itemid=169

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* (només per professionals col·legiats): podeu trobar informació sobre el Decret 121/2013 sobre fulls de queixes, reclamacions i denúncies, al següent link: http://www.copdec.es/index.php?option=com_content&task=view&id=332&Itemid=161

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* APROVADA LA MODIFICACIÓ ESTATUTÀRIA DEL COPDEC

Amb data 21 de gener de 2013 el director general de Dret i d'Entitats Jurídiques del Departament de Justícia va declarar l'adequació a la legalitat de la modificació global dels Estatuts del Copdec i va disposar la seva inscripció al registre de col·legis professionals de la Generalitat de Catalunya. Amb data 31 de gener de 2013 va ser publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Cal remarcar que, per imperatiu legal, corresponia adaptar els anteriors estatuts a les modificacions que, relacionades amb la normativa estatal de col·legis professionals, va introduir la coneguda com a "Llei Òmnibus", tot aprofitant per introduir algunes modificacions que fan del redactat final una eina més actual i més àgil. El nou text va ser treballat conscienciosament amb l'assessor jurídic del Copdec, tot sol·licitant la participació activa dels col·legiats, mitjançant la possibilitat de presentar esmenes, a través d'una línia telefònica oberta o sol·licitant una reunió amb qualsevol membre de la Junta de Govern per tal d'aclarir dubtes i/o exposar suggeriments, i aprovat definitivament per assemblea.

Podeu trobar el redactat definitiu íntegre a aquesta web, apartat "Informació general. Estatuts".

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* UNA SENTÈNCIA CONFIRMA QUE CLÍNICA I LABORATORI HAN D'ESTAR UBICATS A INMOBLES DIFERENTS

Amb data 1 de febrer de 2012 el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya desestimava el recurs interposat contra la resolució del Departament de Salut que ordenava el cessament de manera immediata de tota activitat relacionada amb la fabricació i comercialització de pròtesis dentals a mida a un laboratori ubicat a l'interior d'una clínica dental. A la reunió mantinguda el passat 29 de gener de 2013 amb representants del Departament de Salut se'ns informà que el Tribunal Suprem no ha acceptat a tràmit el recurs interposat contra aquesta sentència.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* EL TRIBUNAL SUPREM CONFIRMA LA SANCIÓ IMPOSADA AL ILUSTRE COLEGIO DE ODONTÓLOGOS Y ESTOMATÓLOGOS DE LAS PALMAS, PER PRÀCTIQUES RESTRICTIVES DE LA COMPETÈNCIA.

Sovint diferents col·legiats ens han plantejat peticions per tal que el Copdec estableixi tarifes mínimes d'honoraris professionals. La nostra resposta sempre és la mateixa: des de fa uns anys la conducta de fixació de preus està considerada com a infracció greu de la normativa de la competència, sancionable amb multes d'import molt considerable. Amb la publicació de la coneguda com a llei òmnibus els col·legis professionals no podem establir barems orientatius ni qualsevol altra orientació, recomanació, directriu, norma o regla sobre honoraris professionals.

Prova d'això ha estat la sentència de data 13.12.2013 del Tribunal Suprem que desestima el recurs de cassació interposat pel Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Las Palmas, contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia que desestimava el recurs interposat contra la resolució del Tribunal de Defensa de la Competència de 27.09.2007, que sancionava a l'esmentat col·legi amb una multa de 385.000€, per infracció en matèria de competència consistent, en síntesi, en la fixació d'honoraris mínims als col·legiats.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* RESOLUCIÓ DE LA COMISSIÓ NACIONAL DE LA COMPETÈNCIA DE L'EXPEDIENT CONSEJO COLEGIOS ODONTÓLOGOS Y ESTOMATÓLOGOS DE ESPAÑA

Reproduïm nota de prensa i resolució dictada el passat 9 de gener de 2013 per la Comissió Nacional de la Competència (CNC) a l'expedient incoat al Consejo General de Colegios de Odontólogos y Estomatólogos de España. Els nostres serveis jurídics estan procedint a la valoració pertinent.

Considererm oportú fer constar que, a la revista Dental Prótesis núm. 181, el Consejo General de Colegios de Protésicos Dentales de España publica aquesta resolució destacant en groc, entre d'altres aspectes i de forma totalment interessada, algunes parts que fan relació al conveni signat el 8 de juny de 2007 entre el Consejo General de Colegios de Odontólogos y Estomatólogos de España y el Copdec. Però no adopten idèntica actuació quan queda constància que sol·liciten que se'ns imputi i es traslladi l'assumpte a l'autoritat catalana de competència (fet que no té en compte la CNC), ni tampoc quan, en un altre apartat que tampoc han assenyalat, la CNC afirma que aquest conveni reconeix el dret del pacient a seleccionar el protètic dental o el laboratori de pròtesi dental on vol que es fabriquin els seus productes sanitaris a mida. De la lectura d'aquest conveni es desprèn que si es portés a la pràctica a les relacions entre protètics i dentistes la nostra situació seria més favorable.

- NOTA DE PREMSA COMISSIÓ NACIONAL DE LA COMPETÊNCIA

- RESOLUCIÓ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* SI CREU QUE POT PRECISAR UNA PRÒTESI DENTAL

Com a conseqüència de l'article publicat en el Diari de Tarragona el passat 27 de novembre es va decidir respondre institucionalment amb l'escrit que tot seguit podreu veure. El passat 20 de desembre de 2012 es va publicar en el Diari de Tarragona el text presentat i recolzat en el debat celebrat pel Copdec el passat 15 de setembre de 2012, amb l'objectiu de facilitar a l'usuari d'una pròtesi dental informació d'utilitat per garantir que els seus drets són respectats i assegurar que la seva salut està en bones mans. Val a dir que la decisió de sol·licitar aquesta publicació va ser consensuada a l'assemblea general extraordinària del Copdec celebrada el passat 11 de desembre de 2012. Actualment s'està valorant la seva possible incidència en els lectors del Diari.

PUBLICACIÓ DIARI DE TARRAGONA 27.11.2012

REDACTAT ÍNTEGRE ENVIAT AL DIARI

 

* A la revista setmanal EI TOT Badalona, Montgat i Tiana, del període 1 al 8 de febrer de 2013, s'ha publicat l'article que tot seguit reporduïm.

Article

------------

* Al número 1058 de la revista Badalona 2000 també s'ha publicat l'article:

Article

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


   

Informació de contacte

Telèfon
934576499
Fax
934584328 
Adreça postal
Provença, 337, 3r. 1a.  (08037) BARCELONA.

Inscrit en la Direcció General de Drets i Entitats Jurídiques-Servei de registre i suport a les entitats.
Registre de Col·legi Professional: PROTDEN/C20.

CIF: Q5856247A

Correu electrònic   

Informació general:

 copdec@copdec.es    /     copdec@copdec.cat

Administrador de Web: 

copdec@copdec.es    /     copdec@copdec.cat


 

 

COPDEC, c/ Provença, 337, 3er. 1a. (08037) BARCELONA.
España. Tel. 93 457 64 99 Fax. 93 458 43 28
copdec@copdec.es