Y
 

Núm. Co·legiat

Primer cognom

Segon cognom

Nom

1454
YAÑEZ
MARTINEZ
ISABEL
1359 YORDANOVA  VALKOVA BORYANA 
1781
YUS
MARTÍ
ANNIA
0720  YUSTE  GALLEGO  JOSE M.