X
 

Núm. Col·legiat

Primer cognom

Segon cognom

Nom

0418
XIMENES
I ROS
BERNAT
1263 XIMENES I ROS MIREIA