23.04.2019

    Inici

Menú

Login
Inici Imprimeix Correu-e


JORNADA DE FLUX DIGITAL. Barcelona, 18 de maig de 2019. SOCIETAT CATALANA D’ODONTOLOGIA I ESTOMATOLOGIA

La Societat Catalana d'Odontologia i Estomatologia (SCOE) organitza una jornada de flux digital per al dia 18 de maig de 2019 (dissabte).

Podeu realitzar la vostra inscripció abonant la mateixa quota que els socis de la SCOE, el que representa poder beneficiar-vos d'un descompte del 33,33%.

El programa pràctic és exclusiu per a odontòlegs.

Per a inscripcions i més informació podeu dirigir-vos a:

FUNDACIÓ DE LA SOCIETAT CATALANA D'ODONTOLOGIA I ESTOMATOLOGIA

Tel. 93 203 28 05 / 93 203 28 39

mcarro@fscoe.org  -  ppeinado@fscoe.org

 CONGRÈS MUNDIAL DE ESTÈTICA DENTAL SEPES-IFED

BARCELONA, 10-12 D’OCTUBRE DE 2019

Aquest any la Sociedad Española de Prótesis Estomatológica y Estética (SEPES) portarà a terme el seu congrés anual durant els dies 10-12 d’octubre, conjuntament amb la  Federación Internacional de Estética Dental (IFED) i, per tant, celebraran el Congrés Mundial d’Estètica Dental, esdeveniment totalment obert dirigit a clínics i protètics dentals.

Els protètics dentals tenim dues opcions per assistir a aquest congrés:

1.     Inscripció a tot el congrés, amb una tarifa bonificada de 240 € (1) (la tarifa per a no socis de Sepes està establerta en 325 €). Aquesta inscripció permet inscriure gratuïtament a 1 tècnic del seu laboratori a la Jornada Sepes Digital Clínico Técnico.

2.    Inscripció a la Jornada Sepes Digital Clínico Técnico, prevista per al dissabte dia 12, amb una tarifa de 150 € (1).

(1) Les tarifes indicades s’apliquen fins el 30 de juny; a partir d’aquesta data s’incrementen. 

Més informació sobre el programa a:

http://www.sepes-ifed2019.sepes.org/_pdf/PROGRAMA_PRELIMINAR_2_SEPES_IFED_paginas_2.pdf

Per a inscripcions pots adreçar-te a:

http://www.sepes-ifed2019.sepes.org/w_esp_inscripciones.php

A petició del Colegio Profesional de Higienistas Dentales de Galicia, us facilitem informació sobre l'organització del camí francès del 19 al 21 d'abril.

INFORME SENTÈNCIA TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID NÚM.330/2018 DE DATA 21 DE JUNY DE 2018 EN RELACIÓ AMB LA RESOLUCIÓ DE LA DIRECCIÓN DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DEL MEDICAMENTO Y PRODUCTOS SANITARIOS RESPECTE DEL SISTEMA CEREC.

Segurament en els últims dies haureu sentit diferents interpretacions interessades esdevingudes amb motiu de la sentència núm. 330/2018 de data 21 de juny de 2018 dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Madrid i de la resolució dictada per l’Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Des del Copdec hem considerat oportú que el més adequat era sol·licitar un informe jurídic al respecte. Podeu accedir al mateix a través de l’arxiu adjunt.

INFORME JURÍDIC

La Comissió Permanent

Barcelona, 8 de gener de 2019

 


ACTUALITZACIÓ DE LES LLISTES DE PERITS DISPOSATS A ACTUAR DAVANT ELS ÒRGANS JUDICIALS DE CATALUNYA PER A L’ANY 2019

8 De gener de 2019

Atenent la petició efectuada des de la Subdirecció General de Suport Judicial i Coordinació Tècnica del Departament de Justícia, i com cada any, s'ha actualitzat la llista de col·legiats que estarien disposats a realitzar peritatges judicials als diferent partits judicials de Catalunya. La inclusió o no en les llistes ementades és totalment voluntària per part dels membres de les institucions professionals. Des del moment en què un professional accedeix a aquestes llistes està subjecte a la possibilitat que sigui cridat per un òrgan jurisdiccional de l'àmbit on ha declarat la seva voluntat de treballar. En cas que així sigui, la normativa vigent únicament preveu que el pèrit pugui excursar-se d'acceptar el càrrec si al·lega una causa justa i el jutge o tribunal l'admet. En el cas que el perit no accepti el nomenament fet per l'òrgan judicial, sense causa justificada perdrà el torn de la llista. I en el cas de reiteració, podrà ser exclòs de la mateixa.


JORNADA HOMENATGE IN MEMORIAM NARCÍS ROS I ASMARATL'Estadística de Professionals Sanitaris Col·legiats s'elabora en el INE des de 1953. Aquesta investigació té interès tant a nivell nacional com en l'àmbit dels Països de la OCDE i de la UE a través de la seva Oficina d'Estadística (EUROSTAT).


La informació es refereix a metges, farmacèutics, dentistes, veterinaris, psicòlegs, físics, químics, infermers, fisioterapeutes, podòlegs, òptic-optometristes, dietistes nutricionistes, logopedes, terapeutes ocupacionals, biòlegs i protètics dentals. Es recull territori de col·legiació, sexe, edat i situació laboral.

La informació referida a metges, infermers, fisioterapeutes, dietistes nutricionistes, protètics dentals  i dentistes és recollida a través dels respectius Col·legis Professionals Provincials/Autonòmics, mentre que  en el cas de farmacèutics, veterinaris, físics, òptics-optometristes, podòlegs, psicòlegs, químics, logopedes, biòlegs i terapeutes ocupacionals i per a algunes províncies de protètics dentals i dietistes nutricionistes a través dels Consells Generals dels Col·legis Professionals respectius.


ESTADÍSTICA DE PROFESSIONALS SANITARIS COL·LEGIATS - 2017PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

A diferents ocasions us hem vingut informant de la obligació de l’activitat preventiva de riscos laborals per a l’empresari que tingui treballadors contractats. Tenint en compte que recentment alguns col·legiats s’han adreçat a Secretaria com a conseqüència d’haver estat objecte d’una inspecció del Departament de Treball per aquest motiu, considerem oportú recordar-vos que l'empresari ha de garantir la salut i seguretat dels treballadors al seu servei en tots els aspectes relacionats amb el seu treball, per a això ha de:

-          Elaborar, implantar i aplicar un pla de prevenció de riscos laborals.

-          Avaluar els riscos.

-          Planificar i executar l'activitat preventiva.

Existeixen diferents opcions per portar a terme aquesta tasca que d’entrada pot semblar complicada però us assegurem que és ben senzill concertant aquesta activitat preventiva amb un servei de prevenció aliè.

Els serveis de prevenció aliè són entitats especialitzades i acreditades per l’autoritat laboral amb capacitat constatada per poder realitzar activitats de prevenció, d’assessorament i de suport que puguin requerir les empreses que els concertin, de manera que aquestes empreses compleixin amb la normativa vigent sobre el tema què ens ocupa.

Més informació a:

http://treball.gencat.cat/ca/ambits/seguretat_i_salut_laboral/organitzacio_gestio_activitat_preventiva/activitat_preventiva/

16/05/2018

ACTUACIONS VERS CLÍNIQUES DENTALS QUE DISPOSEN A LES SEVES INSTAL·LACIONS DE SISTEMES PER FABRICAR O SEPARAR PRÒTESIS DENTALS I D'ALTRES PRODUCTES SANITARIS DENTALS A MIDA
PUBLICITAT DE PRODUCTES SANITARIS


30% de descompte per als col·legiats en la subscripció de la revista Labor Dental Técnica

Labor Dental Técnica és una publicació de 9 números anuals, adreçada a protètics dentals. Conté una mitjana de cinc articles per número, que representen les últimes tendències en materials, sistemes i tècniques. A més disposa d'una secció dedicada a l'actualitat del sector, des de materials a congressos i cursos.

Ediciones Especializadas Europeas, empresa responsable de l'edició de Labor Dental Técnica, ofereix als nostres col·legiats la possibilitat de formalitzar la vostra subscripció beneficiant-vos d'un 30% de descompte de la tarifa vigent. Obtindreu més informació a l'arxiu adjunt.

Si esteu interessats podeu fer la vostra subscripció a: info@edicionesee.com

En el cas que tingueu algun dubte concret us podeu adreçar a la Sra. Lorena, 627 025 258.

La Comissió Permanent

01/12/2017EXEMPCIÓ DE L’IVA DELS SERVEIS PRESTATS PELS PROTÈTICS DENTALS ALS LABORATORIS DENTALS

En els últims mesos l’anàlisi de diferents consultes formulades per diferents entitats ens van generar preocupants dubtes, doncs es podia entendre que el lliurament de pròtesis dentals acabades fabricades pel protètic estigués exempta d’Iva però, en canvi, el lliurament de productes semielaborats destinats a formar part d’una pròtesi dental podia tributar Iva. Aquest fet, juntament amb les preguntes realitzades per diferents col·legiats, ens va portar a estudiar la fórmula per plantejar una consulta a la Dirección General de Tributos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en relació a l’exempció de l’Iva dels serveis prestats pels protètics dentals als laboratoris dentals. La nostra intenció era obtenir una resposta vinculant positiva per al nostre col·lectiu, com afortunadament així ha estat.  Detallem seguidament el punt de màxim interès per als protètics dentals:

                “… los servicios prestados por profesionales protésicos dentales que estén facultados para realizar dichas operaciones en el desarrollo de su profesión conforme a lo previsto en el Real Decreto 1594/1994, anteriormente expuesto, serán operaciones que estarán exentas del Impuesto sobre el Valor Añadido en las condiciones señaladas en el artículo 20.Uno.5º de la Ley 37/1992, aunque actúen por medio de una sociedad o entidad.”

Clicant aquí trobareu la resposta íntegra a la consulta plantejada.

Com sempre restem a la vostra disposició per aclarir qualsevol dubte que al respecte se us pugui presentar.

Barcelona, 07/11/2017

La Comissió Permanent

 


REGISTRE DE LA JORNADA LABORAL

Recentment us informàvem que la Instrucció 3/2016 sobre intensificació del control en matèria de temps de treball i d'hores extraordinàries, conseqüència de la Sentència 25/2016 de l'Audiència Nacional de 19 de febrer de 2016, exigia a les empreses dins de l'actuació inspectora un registre de jornada, obligatori, independentment del tipus de contracte, fins i tot quan no es fessin hores extraordinàries. Aquesta Instrucció establia que el registre de la jornada havia de ser diari i incloure l'horari concret d'entrada i sortida respecte de cada treballador.

El Ple de la Sala IV del Tribunal Suprem ha dictat sentència núm. 246/2017 de 23 de març de 2017 relacionada amb aquest tema. Posteriorment la Direcció General de la Inspecció de Treball i Seguretat Social ha emès la recent instrucció 1/2017 de data 18/05/2017, sobre la què adjuntem el corresponent informe jurídic.

Informe jurídicCUMPLIMENTACIÓ MODEL 347 (DECLARACIÓ ANUAL D’OPERACIONS AMB TERCERS): consignació de les quantitats superiors a 6.000 € percebudes en metàl·lic

 

Com a conseqüència d’haver rebut diferents consultes en relació a l’obligació de consignar en el model 347 les quantitats cobrades o pagades en efectiu superiors als 6000 €, us fem constar que, d’acord amb l’article 34 h) del Reial Decret 1065/2007, de 27 de juliol, pel que s’aprova el Reglament General de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i el desenvolupament de les normes comuns dels procediments d’aplicació dels tributs, sí és obligatori fer aquest detall a l’esmentada declaració.

La Comissió Permanent

 


 

LIMITACIÓ ALS PAGAMENTS EN EFECTIU

La reforma anunciada pel govern espanyol de reduir el límit dels pagament en efectiu (de 2.500 a 1000€) establert en la Llei 7/2012 de 29 d'octubre, no s'ha dut a terme i no ha entrat en vigor aquest 2017. El Ministeri ha indicat que la seva voluntat és procedir a formalitzar aquesta reducció per reduir el frau fiscal existent, però que aquesta mesura es durà a terme amb normativa pròpia, que en el moment actual està en estudi. Per tant actualment el límit màxim per a pagaments en efectiu està establert en 2.500€.


La Comissió PermanentNivell de mesures de seguretat aplicables als fitxers de pacients amb dades de salut

 

Us fem conèixer que segons l’Agencia Española de Protección de Datos, i l’empresa que gestiona la protecció de dades del Copdec,  en el cas que disposeu d’un fitxer de dades de pacients que incloguin dades de salut (al·lèrgies, hepatitis, sida,…) li heu d’aplicar un nivell de mesures de seguretat alt. Tot i que en el fitxer en qüestió el número de pacients amb aquest tipus de dades sigui minoria, i fins i tot davant l’hipotètic cas que només en tingueu un, heu d’actuar en aquest sentit. Considerem oportú que estigueu informats al respecte doncs en cas d’inspecció podríeu estar objecte de sanció si no disposeu de les mesures de seguretat adequades.  En el cas que a l’esmentat fitxer només tingueu dades personals, i cap dada de salut, el nivell de mesures de seguretat a aplicar seria el bàsic.

 

La Comissió Permanent


Possibilitat d’augmentar la capacitat del correu electrònic amb terminació @copdec.es , @copdec.cat

 

Per a aquells col·legiats que tingueu correu electrònic amb domini copdec i que tingueu problemes d’emmagatzematge dels arxius us fem conèixer que teniu la possibilitat d’augmentar la capacitat de 2GB a 50 GB, abonant una tarifa de 3,40 € més Iva, mensuals, que es facturaran amb caràcter anual. Per poder disposar d’aquest servei heu de fer arribar una petició a la nostra Secretaria.

Som conscients que l’augment és força considerable però, tot i resultar estrany, Microsoft no ens ofereix solucions intermèdies.ELEMENTS I/O PRIMERES MATÈRIES QUE INTERVENEN EN EL PROCÉS DE FABRICACIÓ DE PRÒTESIS DENTALS I D'ALTRES PRODUCTES SANITARIS DENTALS A MIDA
TIPUS IMPOSITIU D’IVA APLICABLE A LES CERÀMIQUES DENTALS, COMPOSITES, RESINES I METALLS PER A LA FABRICACIÓ DE PRÒTESIS DENTALS.

 “Laboratori de pròtesi dental” o “laboratori de pròtesis dentals”?

Recentment vam plantejar una consulta al Centre de Terminologia de la Llengua Catalana (TERMCAT) per conèixer si l’ expressió era igualment correcta, ja fos escrita en singular o en plural. Tot seguit reproduïm la resposta obtinguda:

Benvolguts/Benvolgudes

En relació amb la consulta que ens feu, l’expressió en plural (“laboratori de pròtesis dentals”) és preferible a l’expressió en singular en el context que ens indiqueu, ja que és la manera més natural i genuïna que té la nostra llengua per referir-se als objectes comptables (com les pròtesis). Podem fer un paral·lelisme amb altres expressions similars com ara “fàbrica de crosses” o “laboratori d’especialitats farmacèutiques”. En canvi, l’expressió en singular té un sentit més genèric i no-comptable, que seria més adequat en altres contextos (per exemple, “centre de recerca en pròtesi dental”).

Us agraïm la vostra confiança i interès.

Rebeu una salutació ben cordial.
"SIGUES COMPETITIU, APRÈN CATALÀ!" - CPNL

El Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) és una institució pública dedicada a la formació, al foment del coneixement i l’ús del català de tots els ciutadans en tots els àmbits.

La millora de les habilitats comunicatives en català ens pot ajudar a ser més competents i a millorar professionalment, el que representa un valor afegit.

Podeu trobar informació sobre els diferents cursos que organitzen al següent enllaç: http://www.cpnl.cat/cursos
SOL·LICITUD DAVANT LA AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS EN RELACIÓ A L'ACORD SOBRE EL SISTEMA CERECEL TRIBUNAL SUPREM RATIFICA LA SENTÈNCIA DICTADA A FAVOR DEL NOSTRE COL·LEGI PEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUNYA QUE DECLARAVA NUL EL SEGON PARÀGRAF DE L’ARTICLE 39 DELS ESTATUTS DEL COL·LEGI OFICIAL D’ODONTÒLEGS I ESTOMATÒLEGS DE CATALUNYA

A l’any 2010, després d’analitzar els estatuts del Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya (Coec), la Junta de Govern del Copdec vam decidir per unanimitat impugnar parcialment l ‘article 39 dels esmentats estatuts davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), perquè enteníem podia envair part de les nostres competències.  Un cop realitzada tota la tramitació pertinent, i passats més de tres anys, amb data 27 de maig de 2013 el TSJC dictava sentència núm. 368/2013, declarant nul el segon paràgraf de l’article 39.

Posteriorment el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya va interposar recurs de cassació contra l’esmentada sentència i el passat 20 de juliol de 2015 la Sala Contenciosa-Administrativa del Tribunal Suprem dictava sentència desestimant l’esmentat recurs. En conseqüència es manté el contingut de la sentència de data 27 de maig de 2013.

Segons aquesta sentència  el segon paràgraf de l’article 39 dels esmentats Estatuts, relatiu a la possibilitat dels odontòlegs de tenir instal·lacions per a la fabricació de pròtesis dentals en un local independent a la clínica o consultori dental, és contrari a la normativa i per tant és declarat nul. A la vegada estableix limitacions prou aclaridores respecte a les competències dels dentistes en relació als ajustos de les pròtesis dentals: aquests professionals únicament poden portar a terme els petits ajustos; quan es tracta d’una modificació, reparació o tornar a fabricar la pròtesis, aquesta comesa ha de ser assumida pel protètic dental. Per tant ambdues són sentències totalment satisfactòries per a nosaltres.

* Sentència d’11 de juny de 2013 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, del recurs 96/2010.

* Sentència de 20 de juliol de 2015 del Tribunal Suprem, del recurs 2633/2013.


 Declaració microempresa per a la presentació de consulta/queixa/denúncia/reclamació als serveis públics de consum

A petició de l'Agència Catalana del Consum us informem que des de l'1 d'abril de 2015 i d'acord amb l'article 111-1-2 de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya, els drets i obligacions que estableix aquest codi per a les persones consumidores, són també aplicables a les relacions entre les empreses prestadores de serveis bàsics i serveis de tracte continuat i els treballadors autònoms i les microempreses (empreses que ocupen a menys de 10 persones i el seu volum de negoci anual o balanç general no supera els 2 milions d'euros).

En cas que una microempresa desitgi presentar una consulta / queixa / denúncia / reclamació als serveis públics de consum (OMIC, OCICS,. ACC...) cal que hi adjunti el document que us annexem per tal d'acreditar la seva condició.

Declaració microempresa

Informació de contacte

 

Adreça postal

Provença, 337, 3r. 1a. - 08037 Barcelona

Adreça electrònica

copdec@copdec.es

copdec@copdec.cat

Telèfon: 93 457 64 99

Fax: 93 458 43 28

NIF: Q5856247A

Inscrit en la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques

Registre de Col·legi Professional: PROTDEN/C20

 


 

COPDEC, c/ Provença, 337, 3er. 1a. (08037) BARCELONA.                               Aviso legal y política de privacidad
España. Tel. 93 457 64 99 Fax. 93 458 43 28                                                     
copdec@copdec.es                                            

POLITICA DE COOKIES. Este sitio web utiliza cookies propias para recopilar información con la finalidad de mejorar nuestros servicios. Si continúa navegando, supone la aceptación de la instalación de las mismas. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir que sean instaladas en su disco duro, aunque deberán tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades de navegación de la página web.
Aceptar
Cómo configurar