22.06.2024

    Inici arrow Informació general arrow Funcions del Copdec

Menú

Login
Funcions del Copdec Imprimeix Correu-e

El Col·legi Oficial de Protètics Dentals de Catalunya té com a finalitat essencial vetllar perquè l’actuació de les seves persones col·legiades responguin als interessos i a les necessitats de la societat en relació amb l’exercici professional de què es tracti, i especialment garantir el compliment de la bona pràctica i de les obligacions deontològiques de la professió, i la protecció dels interessos de les persones usuàries i consumidores dels serveis professionals.

 

També té com a finalitat l’ordenació, la representació i la defensa de la professió i dels interessos professionals de les persones col·legiades.

Pertoca al Col·legi exercir les funcions públiques i els fins que li assigna, de manera general, la legislació vigent relativa als col·legis professionals, especialment els següents:

a) Garantir i vigilar que l’exercici professional s’adeqüi a la normativa, la deontologia i les bones pràctiques, i que es respectin els drets i els interessos de les persones destinatàries de l’actuació professional. 

b) Ordenar l’exercici de la professió, en l’àmbit de la seva competència d’acord amb el marc legal aplicable, i vetllar pel compliment dels deures i les obligacions de les persones col·legiades, per la dignitat professional i pel respecte dels drets dels ciutadans. També proposar a l’Administració l’adopció de mesures en relació amb l’ordenació i la regulació de l’accés i l’exercici de la professió.

 

c) Vetllar pels drets i pel compliment dels deures i les obligacions dels col·legiats i perquè no es produeixin actes d’intrusisme, de competència deslleial o altres actuacions irregulars en relació amb la professió col·legiada, i adoptar, si s’escau, les mesures i les accions establertes per l’ordenament jurídic.

d) Exercir la potestat disciplinària sobre els col·legiats, en els termes que estableixen la Llei i aquests Estatuts.

e) Promoure i facilitar la formació contínua de les persones col·legiades que permeti garantir la seva competència professional, organitzant activitats formatives d’actualització professional.

f) Promoure i facilitar el compliment del deure d’assegurança o garantia equivalent per cobrir els riscos de responsabilitat en què els i les professionals amb titulació puguin incórrer en l’exercici de la professió, d’acord amb el què preveu la Llei 7/2006, d’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals.

g) Coadjuvar a la millor resolució dels problemes que afectin la salut dental a Catalunya.

 

h) Adoptar les mesures necessàries per facilitar l’exercici professional no permanent, en compliment del que estableixen la normativa de la Unió Europea i les lleis.

i) Col·laborar amb l’Administració pública mitjançant la participació en òrgans administratius quan així es prevegi legalment i emetre els informes que els siguin requerits per òrgans o autoritats administratius i judicials. 

j) Informar sobre els projectes de disposicions generals que afectin l’exercici de la professió o la institució col·legial.

k) Fomentar l’ús de la llengua catalana entre les persones col·legiades i en els àmbits institucionals i socials en què s’exerceix la professió.

l) Informar en els processos judicials i administratius en els quals es discuteixin qüestions relatives a l’exercici de l’activitat i honoraris professionals. 

m) Aprovar els pressupostos corresponents i regular i fixar les aportacions dels col·legiats.

n) Exercir en matèria d’ordenació dels laboratoris de pròtesi dental les competències atribuïdes per delegació de l’Administració, i instruir i resoldre els corresponents expedients d’acord amb el que estableixen el conveni de delegació pertinent i aquests Estatuts.

o) Redactar el reglament de règim interior que s’estimi convenient per a la bona marxa de la corporació i per desenvolupar les competències que en cada cas exerceixi per delegació de l’administració pública.

p) Totes aquelles altres funcions de naturalesa pública que els atribueix la legislació vigent.

Altres funcions com a entitat de base corporativa privada:

 

a) Fomentar i prestar serveis en interès de les persones col·legiades i de la professió en general.

 

b) Exercir la representació i defensa de la professió i dels seus col·legiats davant de qualsevol Administració i institució, tribunals, entitats i particulars, amb legitimació per a ser part en qualsevol litigi o causa que afecti els drets, interessos i finalitats professionals, així com exercir totes les accions a què té dret.

 

c) Gestionar el cobrament de les remuneracions i dels honoraris professionals a petició de les persones col·legiades, d’acord amb el que estableixin aquests Estatuts.


d) Intervenir, per via de mediació o d’arbitratge, en els conflictes professionals que es puguin donar entre persones col·legiades o entre aquestes i terceres persones, sempre que ho sol·licitin de comú acord les parts implicades.

 

e) Col·laborar amb les associacions i altres entitats representatives dels interessos ciutadans directament vinculades amb l’exercici de la professió col·legiada.

 

f) Facilitar a les persones usuàries i consumidores informació en matèria d’honoraris professionals, respectant sempre el règim de lliure competència.

g) Custodiar, a petició del professional o la professional i d’acord amb els Estatuts, la documentació pròpia de la seva activitat que es vegin obligats a guardar de conformitat amb la normativa vigent.

h) Assessorar sobre el procés de formació dels plans d’estudis relatius a la pròtesi dental, i assessorar les autoritats acadèmiques en tot allò relatiu a la docència de les disciplines pròpies de la pròtesi dental.

i) Mantenir una relació constant amb els centres docents per proporcionar-los orientacions actuals i útils per al coneixement de les característiques desitjables per als nous professionals.

j) Emetre els informes tècnics i professionals en els assumptes o matèries que li siguin sotmesos per entitats o institucions públiques o privades.

k) Informar les indústries del ram de les condicions desitjables per al desenvolupament de productes nous i establir, si les condicions tècniques ho permeten, un control de qualitat sobre els materials oferts.

 

l) Proposar a la Generalitat o a l’Administració de l’Estat les normes necessàries per tal de garantir i millorar les condicions tècniques i higièniques de la pròtesi dental.

 

m) Establir les normes que regulin el règim econòmic del Col·legi Oficial de Protètics Dentals de Catalunya i dels organismes afins i que en depenen.

n) Dur el cens de professionals i el registre de títols de col·legiats i societats de professionals.

o) Resoldre totes les comeses que li corresponguin en virtut de les disposicions legals vigents i del que estableixen aquests Estatuts, o que li encomanin les autoritats.

p) Editar els butlletins necessaris que serveixen d’informació general i científica a tots els col·legiats, i també les circulars i les publicacions de qualsevol mena que la Comissió Permanent , la Junta de Govern o les assemblees de col·legiats creguin convenients.

q) Determinar les condicions per a la contractació, disciplina i acomiadament del personal al servei del Col·legi Oficial de Protètics Dentals de Catalunya.

r) Vetllar, informar, recomanar, requerir i denunciar perquè la publicitat dels col·legiats es realitzi de conformitat amb el que disposa la legislació vigent.

s) Vetllar pel dret de l’usuari i consumidor que les pròtesis dentals siguin realitzades únicament per professionals legalment facultats per fer-les, a instal·lacions que acompleixin els requisits legalment establerts en la legislació pròpia de la professió i que així mateix vinguin autoritzades pel Departament de Salut i amb les màximes condicions de qualitat, higiene i seguretat, i a facilitar informació sobre les mateixes quan l’usuari i consumidor ho sol·liciti. 

t) Posar a disposició dels i les professionals tota la informació necessària per accedir a la professió i per al seu exercici, facilitant-los la gestió dels tràmits relacionats amb la col·legiació i l’exercici professional.

u) Posar a disposició de les persones usuàries i consumidores destinatàries dels serveis professionals, i també de les persones col·legiades, la informació sobre els estatuts col·legials; els codis deontològics i de bones pràctiques de la professió; les dades professionals de les persones col·legiades; les vies de reclamació i queixes relatives a l’activitat col·legial o de les persones col·legiades; els recursos que es poden interposar en cas de conflicte, i les mesures necessàries per fer efectives les obligacions esmentades.

v) Totes aquelles altres funcions i fins com a entitat de base corporativa privada que els atribueixi la legislació vigent.

 


 

COPDEC, c/ Provença, 337, 3er. 1a. (08037) BARCELONA.                            Avís legal  | Política de Privacitat  |  Política xarxes socials  |  Política de cookies

España. Tel. 93 457 64 99                                              
            copdec@copdec.es                                            

POLITICA DE COOKIES. Este sitio web utiliza cookies propias para recopilar información con la finalidad de mejorar nuestros servicios. Si continúa navegando, supone la aceptación de la instalación de las mismas. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir que sean instaladas en su disco duro, aunque deberán tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades de navegación de la página web.
Aceptar
Cómo configurar